ประกันการเดินทาง

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน

ประกันการเดินทาง
ประกันเดินทางต่างประเทศ Happy Mile Travel
ประกันเดินทางต่างประเทศใหม่ล่าสุดจากเมืองไทยประกันภัย โดยเลือกประเทศที่เดินทางได้ตามโซน ดังนี้
AEC (ประเทศกลุ่มอาเซียน) , Asia (ประเทศในเอเชียเท่านั้น) และWorldwide/Schengen (ประเทศในยุโรป และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก)

Lite Plan : ใช้ยื่นขอวีซ่าได้ คุ้มครองเจ็บป่วยและอุบัติเหตุด้วยราคาเบาๆ

Smart Plan : ใช้ยื่นขอวีซ่าได้ คุ้มครองเจ็บป่วยและอุบัติเหตุกับความคุ้มครองที่มากขึ้น

Extra Plan : ใช้ยื่นขอวีซ่าได้ คุ้มครองเจ็บป่วย, อุบัติเหตุและความคุ้มครองที่ครอบคลุมสูงสุดครบถ้วน