ประกันชีวิตกลุ่ม

  ค่ารักษาพยาบาล
- การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม แบบผู้ป่วยใน (IPD)
- การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม แบบผู้ป่วยนอก (OPD)
- การรักษาทันตกรรม (Dental Care Benefit)
- การคลอดบุตร (Maternity Benefit)
- การรักษาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical Benefit)

  ความคุ้มครอง
- การประกันชีวิตกลุ่ม
- การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
- การประกันภัยทุพพลภาพกลุ่ม
- การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม

...

ประกันชีวิตกลุ่มสำเร็จรูป(Muang Thai SME Smile)

  3 คนก็คุ้มครองได
- สำหรับพนักงาน 3-19 คน ธุรกิจเล็กแต่รับความคุ้มครองใหญ่

  รับสิทธิ์ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม
- ค่ารักษาพยาบาลแบบ ผู้ป่วยนอก (OPD)
- ค่ารักษาทันตกรรม
- ความคุ้มครองโรคร้ายแรง